Disclaimer & Copyright

Voorwaarden
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de cyberbuvi.nl website. De inhoud van de website is bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van de beroepsgroepen (bv. arts, apotheker) vervangen. Raadpleeg voor medische problemen altijd uw arts. De inhoud van de cyberbuvi.nl website is niet meer dan een hulpmiddel om aspecten ten aanzien van chronisch pijn beter te kunnen begrijpen.
Toegang
Toegang tot de cyberbuvi.nl website betekent dat de gebruiker instemt met de voorwaarden. Gebruik van de cyberbuvi.nl website is slechts toegestaan onder deze voorwaarden. Het cyberbuvi team houdt zich het recht voor om zonder vooraankondiging en om welke reden dan ook de inhoud van de cyberbuvi.nl website en/of deze voorwaarden, op ieder moment te wijzigen, aan te vullen of tekst te verwijderen. Gebruikers van deze site dienen derhalve van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken om zich te vergewissen van de op dat moment geldende voorwaarden en bepalingen.
Informatie op de cyberbuvi.nl website
Het cyberbuvi team doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en juiste informatie op te nemen op de cyberbuvi.nl website, maar geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Door informatie op deze website te plaatsen (forum, gastenboek enz.) zijn de gegevens voor iedereen op internet beschikbaar. Het cyberbuvi team zal deze gegevens zelf niet aan derden verstrekken of gebruiken voor commerciŽle doeleinden. Wij kunnen echter geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop derden deze informatie gebruiken. Het cyberbuvi team behoudt zich het recht voor ten alle tijde zonder verdere motivering geplaatste teksten op het forum en het gastenboek te verwijderen.
Gedrag
Het niet naleven van de door ons gestelde "spelregels" kunnen er toe leiden dat de toegang tot de site, of onderdelen hiervan tijdelijk of permanent worden ontzegt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van of schade door derden of die je online en offline blijven volgen of de spelregels van Cyberbuvi.nl niet opvolgen.
Verwijzingen naar andere sites
Het cyberbuvi team is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht U echter technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kan U dat melden, wij nemen dan maatregelen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.
Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het cyberbuvi team. Indien u van mening bent dat teksten of afbeeldingen op deze website onjuist of onrechtmatig zijn, dan verzoeken wij u het cyberbuvi team hierover te informeren. De informatie zal dan, indien nodig, worden aangepast of verwijderd.
Aansprakelijkheid
Het cyberbuvi team aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de informatie, noch voor eventuele fouten in de informatie of voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. Gebruik van de cyberbuvi.nl website is geheel voor eigen risico.
Rechtskeuze
Onze disclaimer en uw toegang en gebruik van onze website wordt beheerst door Nederlands recht.
Als in bovenstaande tekst gesproken wordt over het cyberbuvi team dan zijn dit de mensen die door de eigenaar van de site zijn belast met de dagelijkse gang van zaken.
Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: webmaster@cyberbuvi.nl.